Busker og trær

(30.10.2019)

Det er store naturområder og godt etablerte hager her på Soltun. Av  hensyn til bolig masse, naboer og fri ferdsel må trær og busker må begrenses i omfang slik at de ikke på sikt skader boligmasse eller sjenerer naboers utsikt og solforhold. De må heller ikke være så store at de hindrer trafikksikkerheten i boområdet. 

I kasser i terresseblokk må man begrense seg til mindre busker/småtrær med begrenset rotsystem for å forhindre skader på boligmasse og lekkasje til leiligheter under. 

Styret vurderer størrelse på trær og busker under sine HMS runder og kan be om eller besørge beskjæring eller fjerning der busker/trær kan gi risiko for skade eller er til sjenanse. 

For busker og trær som står på parsellgrensen og kan være til sjenanse for naboen har styret vedtatt følgende retningslinjer:
«Styrets klare utgangspunkt er at slike forhold er et naboanliggende som løses ved hjelp av dialog. Beplantning skal ikke være til sjenanse for øvrige andelseiere. Avstanden til nærmeste andelseiers område/ gjerde skal i utgangspunktet tilsvare en tredjedel av treets høyde. Høyde måles fra grunnen til øverste punkt i trekrona. 
Greiner og røtter som krysser over på naboens område kan kuttes eller fjernes. Nabo skal alltid varsles først, og varsling skjer av styret etter melding fra andelseier. 
En hekk eller annen beplantning kan være 2 meter eller lavere, og naboen kan forlange at hekk som er høyere enn dette beskjæres ned til 2 meter dersom hekken er til sjenanse for vedkommende (sol/ utsikt). Krav om beskjæring fremsettes av styret etter melding fra andelseier.»

 

Hva skjer?

Asbestinformasjon (20.09.2021)
Styret har blitt informert om at det kan ha blitt gjort funn av asbest i gulvbelegget i en boenhet i borettslaget. Styret kjenner ikke til omstendighetene eller omfanget... Les mer

Nyheter

Grønne kroner - bysykler (20.09.2021)
Soltun har fått innvilget kr 30 000,- av BATEs grønne kroner. Disse skal nyttes til å få satt opp en stasjon med bysykler på Soltun. Vi kommer tilbake til sted når det er... Les mer

Pakkeboks (20.09.2021)
Soltun får pakkepostkasse. Posten har vært på befaring og det vil bli plassert ut en pakkepostkasse bak blokken med adresse Professor Hansteens gate nr 1-5. Flere av de... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.