HC-parkering

(03.09.2020)

Det er mulig å søke om dispensasjon for reguleringsbestemmelsene i Soltun og få en tidsbegrenset tillatelse til HC-parkering ved egen bolig.

Søker må ha godkjent HC-parkeringskort før det søkes om dispensasjon.

Søknad om HC-parkeringskort behandles av Stavanger parkering

Oppstillingsplass må ikke være til hinder for service- og utrykningskjøretøyer.

Det må oppgis hvem som kjører bilen og type bil det søkes godkjenning for.

Søknaden må også inneholde forslag til plassering av ønsket HC-oppstillingsplass.

Søknad sendes til styret i BRL Soltun for behandling og vedtak.

Beboer må etter styrets behandling sende dispensasjonssøknad med kopi av styrets vedtak til Stavanger kommune for endelig behandling.

Tillatelse fra styret gis midlertidig og under forutsetning av at den bevegelseshemmede selv kan kjøre bilen. Biloppstillingsplass skal tilbakeføres når vilkår ikke lenger er oppfylt. Dette vil gjelde tilfelle der den bevegelseshemmede ikke lenger kan kjøre bilen og er avhengig av sjåfør. Beboer er selv ansvarlig for kostnader knyttet til nødvendige tiltak for opparbeidelse og merking av godkjent HC-Parkering og tilbakeføring når plass ikke lenger skal brukes.

Spesialtilpasset bil

Dersom beboer har spesialtilpasset bil som kjøres andre enn den bevegelseshemmede og denne bilen ikke får plass i fellesanlegg i garasje er det mulig å søk om å få disponere en gjesteparkeringsplass.

Søknad sendes styret med opplysning om type bil og forslag til plassering. Slik søknad behandles kun av styret og skal ikke til påfølgende behandling i Stavanger kommune.

Nyheter

Styret (04.05.2021)
Ettergeneralforsamling gjennomført digitalt 12-16. april 2021 består styret av følgende medlemmer Leder Pål Gunnar Roalkvam valgt for 2 år i 2020... Les mer

Dokumenter og filer

Standard ordensregler Revidert.pdf (04.02.2020)

Søknad om dyrehold PDF (04.02.2020)

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe.pdf (21.12.2015)

A 610 Rekkverk i tre.pdf (29.08.2015)

Gjerde Enebolig A4 (28.04.2014)

Vedtekter (17.02.2014)

Nyttige lenker

BATE boligbyggelag
Stavanger boligbyggelag og Sandnes boligbyggelag er slått sammen og har fått nytt navn; BATE

Stavanger kommune
Her finner du nyttig kommunal informasjon blant annet om byggesak og renovasjon

Telia
Vi har en fellesavtale med Telia. TV-pakke, data og telefon er inkludert i fellesutgifter.